HOW TO BOOK // ÁIRITHINTÍ AR LÍNE

Online | Ar Líne www.imbolcfestival.com

Paperless tickets: IMBOLC is going paperless - where possible you are encouraged to book online. Save paper and show your ticket on your phone.

Ticéid gan pháipéar: Tá IMBOLC ag déanamh réidhe leis an pháipéar – moltar daoibh áiteanna a chur in áirithe ar líne nuair is féidir. Sábhálaigí páipéar agus taispeánaigí bhur dticéid ar bhur ngutháin.


DISCOUNTS // LASCAINÍ

Young Musician’s Card holders are entitled to one free ticket plus one half price adult ticket to any concert during the festival.

Faigheann duine ar bith a bhfuil Cárta na gCeoltóirí Óga acu ticéad amháin saor in aisce agus is féidir ticéad do dhuine fásta a fháil ar leathphraghas do cheolchoirm ar bith i rith na féile.


GROUP DISCOUNTS // LASCAINÍ GRÚPA

We offer discounts for groups of ten or more people. To find our more, call our box office or email eolas@imbolcfestival.com

Bíonn lascainí grúpa ar fáil do ghrúpaí de dheichniúr nó níos mó. Chun níos mó eolais a fháil, cuir scairt ar oifig na dticéad nó cuir ríomhphost chuig eolas@culturlann.org


SPECIAL OFFERS // TAIRISCINTÍ SPEISIALTA

As the festival approaches, we will run temporary promotions and special offers online. Keep in touch with us by signing up to the festival mailing list and joining our social media channels for information on these offers.

Agus an fhéile ag druidim orainn, beidh tairiscintí speisialta againn ar líne. Coinnígí i dteagmháil linn agus cláraígí do liosta seoltaí na féile. Coinnígí súil ar na meáin shóisialta le haghaidh níos mó eolais ar na tairiscintí seo.


ADMINISTRATION CHARGES // TÁILLÍ RIARACHÁIN

We have to charge a transaction fee for tickets. These help us meet the costs of running our box office during the festival. 

Caithfidh muid táille riaracháin a chur ar na ticéid. Cuidíonn siad seo le oifig na dticéad a chur ar fáil i rith na féile.


REFUNDS // AISÍOC

The festival can only refund money or exchange tickets in the case of a cancelled event.

Ní féidir an fhéile aisíoc a dhéanamh nó ticéid a mhalartú ach amháin i gcásanna ina gcuirtear imeachtaí ar ceal.


SPECIAL ASSISTANCE // CUIDIÚ SPEISIALTA

If you have any special needs or seating requirements, please do not hesitate to let us know at the time of booking.

Má tá aon riachtanais speisialta nó riachtanais suíocháin agat, ná bíodh leisce ort sin a lua agus tú ag déanamh áirithinte.


START TIMES // AMANNA TOSAITHE

Please arrive on time! Times advertised indicate both the times the doors open to allow audience members to find their seats (usually 30 minutes before start of event) and the actual start time of the event. Where possible all events will start on time and latecomers may only be admitted at a suitable break in the programme.

Bígí in am le bhur dtoil! Tá dhá am fógartha: an t-am a n-osclófar na doirse gur féidir na lucht féachana a suíocháin a aimsiú (de ghnáth 30 bomaite roimh thús an imeachta) agus an t-am a thósaíonn an t-imeacht. Nuair is féidir, tosóidh na himeachtaí uilig in am. Beidh ar dhaoine a thagann mall fanacht go dtí sos fóirsteanach sa chlár le dul isteach.

COVID-19

Your safety is our number one priority as we welcome you to IMBOLC International Music Festival 2022.  We will be operating in a COVID-safe manner to ensure your peace of mind, and following all government and Public Health Guidance on COVID-19 measures to ensure a safe visit for our audiences, participants and for our staff. We will constantly monitor the latest advice and keep you updated.

For your peace of mind we will operate a COVID-19 Ticket Guarantee, that, should the situation change and we are forced to postpone the festival due to COVID-19 you may apply for a full refund.

Is é do shábháilteacht an tosaíocht is mó atá againn agus sinn ag cur fáilte romhat go Féile Cheoil Idirnáisiúnta IMBOLC 2022.

Beidh muid ag feidhmiú ar bhealach atá sábháilte i leith COVID lena chinntiú go mbeidh tú ar do shuaimhneas, agus ag leanstan gach treoir rialtais agus sláinte poiblí maidir le bearta COVID-19 le cuairt shábháilte a chinntiú dár lucht féachana, rannpháirtithe agus ár bhfoireann uilig.

Déanfaidh muid monatóireacht leanúnach ar an chomhairle is déanaí agus coinneoidh muid ar an eolas thú.

Ar mhaithe le do shuaimhneas intinne beidh ráthaíocht ticéad COVID-19 i bhfeidhm againn, sa dóigh is go dtig leat cur isteach ar aisíoc iomlán má chaithfidh muid an fhéile a chur ar athlá mar gheall ar COVID-19.